پاتوبیولوژی

کد۰۸
پرديس / دانشکدهدانشکده دامپزشکی

رشته های دانشکده / گروه پاتوبیولوژی

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
انگل شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد
علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوسته