فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیگروه زبان و ادبیات فارسیزبا و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیگروه زبان و ادبیات فارسیادبیات پایداریکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیگروه زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات غناییدکترای تخصصی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیگروه زبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات عرفانیدکترای تخصصی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیگروه زبان و ادبیات فارسیزبا و ادبیات فارسیدکترای تخصصی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیگروه فلسفهفلسفهکارشناسی پیوسته
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیگروه فلسفهفلسفه غربکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیگروه فلسفهفلسفه تطبیقیکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیگروه فلسفهفلسفه هنرکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیگروه فلسفهفلسفهدکترای تخصصی
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیگروه فرهنگ و زبانهای باستانی زبانهای باستانی ایرانکارشناسی ارشد
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیزبان و ادبیات ترکی آذریزبان و ادبیات ترکی آذریکارشناسی پیوسته
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیزبان و ادبیات انگلیسیزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشکده دامپزشکیعلوم درمانگاهیفناوریهای تولیدمثل دامپزشکیدکتری تخصصی PhD
دانشکده دامپزشکیعلوم درمانگاهیدامپزشکیدکتری حرفه‌ای
دانشکده دامپزشکیپاتوبیولوژیانگل شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد
دانشکده دامپزشکیعلوم پایهبافت شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد
دانشکده دامپزشکیعلوم درمانگاهیبیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد
دانشکده دامپزشکیبهداشت مواد غذایی و آبزیانکنترل کیفی مواد غذاییکارشناسی ارشد
دانشکده دامپزشکیبهداشت مواد غذایی و آبزیانبهداشت و بازرسی گوشتکارشناسی پیوسته