افتخارات کسب شده

 

  • رتبه دوم انجمن علمی دانشکده (غرفه قابل تقدیر از دید بازدیدکنندگان در دانشگاه تبریز) در جشنواره حرکت، سال تحصیلی ۹۴-۹۳
  • رتبه اول انجمن علمی دانشکده (غرفه برگزیده از دید بازدیدکنندگان در دانشگاه تبریز) در جشنواره حرکت، سال تحصیلی ۹۵-۹۴
  • رتبه اول انجمن علمی در بخش اختراعات در دانشگاه تبریز، سال تحصیلی ۹۵-۹۴
  • رتبه اول انجمن علمی در بخش اختراعات در سطح کشور و دریافت لوح تقدیر از مقام محترم وزیر، سال تحصیلی ۹۵-۹۴
  • کسب مقام دانشجوی نمونه کشوری توسط آقای رضا حضرتی دانشجوی ورودی ۹۰ دامپزشکی در سال ۱۳۹۵
  • رتبه اول انجمن علمی دانشکده (غرفه برگزیده از دید بازدیدکنندگان در دانشگاه تبریز) در جشنواره حرکت، سال تحصیلی ۹۶-۹۵
  • رتبه اول انجمن علمی دانشکده (غرفه برگزیده) در بخش کارآفرینی در دانشگاه تبریز، سال تحصیلی ۹۶-۹۵
  • رتبه اول جشنواره بین المللی ربع رشیدی (در حوزه زیست فناوری جهت تولید واکسن کلی باسیلوز طیور) از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط دکتر ذوالفقار رجبی، آبان ۹۶