مقاطع تحصیلی

در حال حاضر این دانشکده همه ساله ا ز طریق آزمون سراسری در مقاطع زیر دانشجو میپذیرد:

  • دکتری فناوریهای تولیدمثل در دامپزشکی ( PhD
  • دکتری عمومی دامپزشکی ( DVM
  • کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی،
  • کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی،
  • کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی،
  • کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی،
  • کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت،
  • کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی