ارتقا و انتصاب

 

انتخاب دکتر قاسم اکبری به سمت مدیر گروه علوم پایه را تبریک عرض میکنیم.

انتصاب مجدد آقای دکتر عادل صابری وند دانشیار محترم بخش مامایی به سمت مدیر مسئول journal of zoonotic diseases را تبریک عرض میکنیم.