ارتقا و انتصاب

ارتقای مرتبه دکتر محمدصادق مددی به دانشیاری از تاریخ ۳۰/‏۰۸/‏۹۶‬

انتخاب دکتر محمدصادق مددی به سمت مدیر گروه علوم درمانگاهی از تاریخ ۳۰/‏۰۸/‏۹۶‬

انتصاب دکتر سحر نوری به سمت مشاور استعدادهای درخشان دانشکده دامپزشکی از تاریخ ۱۳/‏۰۸/‏۹۶‬

انتصاب مجدد دکتر غلامرضا وفایی سیاح به سمت مشاور فرهنگی دانشکده.

انتخاب دکتر قاسم اکبری به سمت مدیر گروه علوم پایه.

انتصاب مجدد دکتر عادل صابری وند به سمت مدیر مسئول journal of zoonotic diseases.