معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر میرحسن موسوی از آبان‌ماه ۱۳۹۵ تاکنون معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی را بر عهده دارند.


تماس با معاون: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۴

 

اهداف و وظایف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده عبارتند از:

 • بررسی و تصحیح فرمهای برنامه تدریس اعضای هیات علمی دانشکده و ارسال آنها به دفتر معاونت آموزشی دانشگاه در هر نیمسال
 • بررسی پرونده متقاضیان استخدام در دانشکده
 • بررسی پرونده متقاضیان اخذ بورس تحصیلی از دانشکده
 • تعیین دانشجویان ممتاز ورودیهای مختلف جهت معرفی به دفتر استعدادهای درخشان
 • تهیه برنامه آموزشی برای هر نیمسال و ثبت و درج آن در سیستم سما.
 • تقاضا برای دروس سرویسی از دانشکده های دیگر و پاسخگویی به تقاضای دیگر دانشکده ها
 • تنظیم برنامه امتحانات پایان نیمسال
 • تشکیل پرونده آموزشی دانشجویان
 • نظارت بر ثبت نام و انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف تک درس دانشجویان
 • نظارت و اجرای امور آموزشی دانشکده
 • برگزاری آزمون جامع علوم پایه و پیش درمانگاهی