اعضای هیات علمی

ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی ایمیل
۱ فرزاد نیازپور دکترای عمومی MD پزشکی مربی niyazpour@tabrizu.ac.ir
۲ جواد اشرفی هلان دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی استاد j_ashrafi@tabrizu.ac.ir
۳ امیرعلی شهبازفر دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی دانشیار shahbazfar@tabrizu.ac.ir
۴ معصومه مرادی دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی استادیار ma.moradi@tabrizu.ac.ir
۵ منیره خردادمهر دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی استادیار khordadmehr@tabrizu.ac.ir
۶ میرحسن موسوی دکترای تخصصی DVSc بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشیار moosavy@tabrizu.ac.ir
۷ پرویز حسن زاده دکترای تخصصی DVSc بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی استادیار hassanzadeh@tabrizu.ac.ir
۸ سیدحسین جارالمسجد دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی دانشیار jarolmasjed@tabrizu.ac.ir
۹ سیامک کاظمی درآبادی دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی استادیار s.kazemi@tabrizu.ac.ir
۱۰ سارا جوانمردی دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی استادیار s.javanmardi@tabrizu.ac.ir
۱۱ فریدون رضازاده زاوشتی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشیار f_rezazadeh@tabrizu.ac.ir
۱۲ محمد طلوعی کلیبر دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشیار mtooloei@tabrizu.ac.ir
۱۳ حمید اکبری دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ استادیار h.akbari@tabrizu.ac.ir
۱۴ محسن حنیفه دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای کوچک استادیار hanifeh@tabrizu.ac.ir
۱۵ حسین حملی دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشیار hamali@tabrizu.ac.ir
۱۶ عادل صابری وند دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشیار a.saberivand@tabrizu.ac.ir
۱۷ رضا اسدپور دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشیار r_asadpour@tabrizu.ac.ir
۱۸ ابوالفضل حاجی بمانی دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دام استادیار  
۱۹ رضی الله جعفری جوزانی دکترای تخصصی DVSc کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانشیار rjoozani@tabrizu.ac.ir
۲۰ عزت الله فتحی دکترای تخصصی DVSc کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانشیار ez.fathi@tabrizu.ac.ir
۲۱ ذوالفقار رجبی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای طیور دانشیار rajabi@tabrizu.ac.ir
۲۲ محمدصادق مددی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای طیور استادیار madadims@yahoo.com
۲۳ حمید کریمی دکترای تخصصی DVSc علوم تشریح دامپزشکی دانشیار karaimi@tabrizu.ac.ir
۲۴ قاسم اکبری یوزبند دکترای تخصصی DVSc علوم تشریح دامپزشکی استادیار g.akbari@tabrizu.ac.ir
۲۵ غلامرضا وفایی سیاح دکترای تخصصی DVSc فیزیولوژی دامپزشکی استادیار vafaei@tabrizu.ac.ir
۲۶ عماد خلیل زاده دکترای تخصصی DVSc فیزیولوژی دامپزشکی استادیار e.khalilzadeh@tabrizu.ac.ir
۲۷ کتایون نفوذی دکترای تخصصی DVSc میکروبیولوژی دامپزشکی دانشیار nofouzi@tabrizu.ac.ir
۲۸ احمد نعمت اللهی دکترای تخصصی DVSc انگل شناسی دامپزشکی استاد anemat@tabrizu.ac.ir
۲۹ پریسا شهبازی دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی استادیار p-shahbazi@tabrizu.ac.ir
۳۰ عباس ایمانی باران دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی استادیار a.imani@tabrizu.ac.ir
۳۱ رقیه نوروزی دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی استادیار r.norouzi@tabrizu.ac.ir
۳۲ داوود کیانی فرد دکترای PhD بافت شناسی مقایسه ای استادیار kianifard@tabrizu.ac.ir
۳۳ غلامرضا حمیدیان دکترای PhD بافت شناسی مقایسه ای استادیار hamidian@tabrizu.ac.ir
۳۴ حسین طایفی نصرآبادی دکترای PhD بیوشیمی دانشیار tayefi@tabrizu.ac.ir
۳۵ مهدی بساکی دکترای تخصصی DVSc بیوشیمی استادیار m.basaki@tabrizu.ac.ir
۳۶ سعید کلاهیان دکترای PhD فارماکولوژی دامپزشکی دانشیار skolahian@tabrizu.ac.ir
۳۷ مرضیه حجازی دکترای PhD سم شناسی دامپزشکی استادیار mhejazy@tabrizu.ac.ir
۳۸ سحر نوری قراجلر دکترای PhD باکتری شناسی دامپزشکی استادیار s.nouri@tabrizu.ac.ir
۳۹ فرزاد کتیرایی دکترای PhD قارچ شناسی دامپزشکی استادیار f.katiraee@tabrizu.ac.ir
۴۰ یاسر جعفری خطایلو دکترای PhD ایمونولوژی دامپزشکی استادیار y.jafari@tabrizu.ac.ir
۴۱ معصومه فیروز امندی دکترای PhD بیوتکنولوژی دامپزشکی استادیار m.firouzamandi@tabrizu.ac.ir
۴۲ نجمه شیخ زاده دکترای تخصصی DVSc بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشیار nsheikh@tabrizu.ac.ir
۴۳ شلاله موسوی دکترای PhD بهداشت و بیماریهای آبزیان استادیار shalaleh.mousavi@tabrizu.ac.ir