اعضای هیات علمی

ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی ایمیل
۱ فرزاد نیازپور دکترای عمومی MD پزشکی مربی niyazpour@tabrizu.ac.ir
2 جواد اشرفی هلان دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی استاد j_ashrafi@tabrizu.ac.ir
3 امیرعلی شهبازفر دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی دانشیار shahbazfar@tabrizu.ac.ir
4 معصومه مرادی دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی استادیار ma.moradi@tabrizu.ac.ir
5 منیره خردادمهر دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی استادیار khordadmehr@tabrizu.ac.ir
6 میرحسن موسوی دکترای تخصصی DVSc بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشیار moosavy@tabrizu.ac.ir
7 پرویز حسن زاده دکترای تخصصی DVSc بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی استادیار hassanzadeh@tabrizu.ac.ir
8 سیدحسین جارالمسجد دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی دانشیار jarolmasjed@tabrizu.ac.ir
9 سیامک کاظمی درآبادی دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی استادیار s.kazemi@tabrizu.ac.ir
10 سارا جوانمردی دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی استادیار s.javanmardi@tabrizu.ac.ir
11 فریدون رضازاده زاوشتی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشیار f_rezazadeh@tabrizu.ac.ir
12 محمد طلوعی کلیبر دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشیار mtooloei@tabrizu.ac.ir
13 حمید اکبری دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ استادیار h.akbari@tabrizu.ac.ir
14 محسن حنیفه دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای کوچک استادیار hanifeh@tabrizu.ac.ir
15 حسین حملی دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشیار hamali@tabrizu.ac.ir
16 عادل صابری وند دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشیار a.saberivand@tabrizu.ac.ir
17 رضا اسدپور دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشیار r_asadpour@tabrizu.ac.ir
18 ابوالفضل حاجی بمانی دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دام استادیار hajibemani
19 رضی الله جعفری جوزانی دکترای تخصصی DVSc کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانشیار rjoozani@tabrizu.ac.ir
20 عزت الله فتحی دکترای تخصصی DVSc کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانشیار ez.fathi@tabrizu.ac.ir
21 ذوالفقار رجبی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای طیور دانشیار rajabi@tabrizu.ac.ir
22 محمدصادق مددی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای طیور استادیار madadims@yahoo.com
23 حمید کریمی دکترای تخصصی DVSc علوم تشریح دامپزشکی دانشیار karaimi@tabrizu.ac.ir
24 قاسم اکبری یوزبند دکترای تخصصی DVSc علوم تشریح دامپزشکی استادیار g.akbari@tabrizu.ac.ir
25 غلامرضا وفایی سیاح دکترای تخصصی DVSc فیزیولوژی دامپزشکی استادیار vafaei@tabrizu.ac.ir
26 عماد خلیل زاده دکترای تخصصی DVSc فیزیولوژی دامپزشکی استادیار e.khalilzadeh@tabrizu.ac.ir
27 کتایون نفوذی دکترای تخصصی DVSc میکروبیولوژی دامپزشکی دانشیار nofouzi@tabrizu.ac.ir
28 ا حمد نعمت اللهی دکترای تخصصی DVSc انگل شناسی دامپزشکی استاد anemat@tabrizu.ac.ir
29 پریسا شهبازی دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی استادیار p-shahbazi@tabrizu.ac.ir
30 عباس ایمانی باران دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی استادیار a.imani@tabrizu.ac.ir
31 رقیه نوروزی دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی استادیار r.norouzi@tabrizu.ac.ir
32 داوود کیانی فرد دکترای PhD بافت شناسی مقایسه ای استادیار kianifard@tabrizu.ac.ir
33 غلامرضا حمیدیان دکترای PhD بافت شناسی مقایسه ای استادیار hamidian@tabrizu.ac.ir
34 حسین طایفی نصرآبادی دکترای PhD بیوشیمی دانشیار tayefi@tabrizu.ac.ir
35 مهدی بساکی دکترای تخصصی DVSc بیوشیمی استادیار m.basaki@tabrizu.ac.ir
36 نجمه شیخ زاده دکترای تخصصی DVSc بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشیار nsheikh@tabrizu.ac.ir
37 شلاله موسوی دکترای PhD بهداشت و بیماریهای آبزیان استادیار shalaleh.mousavi@tabrizu.ac.ir
38 مرضیه حجازی دکترای PhD سم شناسی دامپزشکی استادیار mhejazy@tabrizu.ac.ir
39 سحر نوری قراجلر دکترای PhD باکتری شناسی دامپزشکی استادیار s.nouri@tabrizu.ac.ir
40 فرزاد کتیرایی دکترای PhD قارچ شناسی دامپزشکی استادیار f.katiraee@tabrizu.ac.ir
41 یاسر جعفری خطایلو دکترای PhD ایمونولوژی دامپزشکی استادیار y.jafari@tabrizu.ac.ir
42 معصومه فیروز امندی دکترای PhD بیوتکنولوژی دامپزشکی استادیار m.firouzamandi@tabrizu.ac.ir
43 حسن صدری دکترای PhD تغذیه دام استادیار sadri@tabrizu.ac.ir
44 ناصر حاجی پور دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی استادیار