اعضای هیات علمی

ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی ایمیل مرتبه علمی
۱ فرزاد نیازپور دکترای عمومی MD پزشکی مربی niyazpour@tabrizu.ac.ir استاد
۲ امیرعلی شهبازفر دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی دانشیار shahbazfar@tabrizu.ac.ir استاد
۳ معصومه مرادی دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی استادیار ma.moradi@tabrizu.ac.ir استاد
۴ منیره خردادمهر دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی استادیار khordadmehr@tabrizu.ac.ir استاد
۵ جواد اشرفی هلان دکترای تخصصی DVSc آسیب شناسی دامپزشکی استاد j_ashrafi@tabrizu.ac.ir  
۶ میرحسن موسوی دکترای تخصصی DVSc بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشیار moosavy@tabrizu.ac.ir استاد
۷ پرویز حسن زاده دکترای تخصصی DVSc بهداشت و کنترل مواد غذایی استادیار hassanzadeh@tabrizu.ac.ir استاد
۸ سیدحسین جارالمسجد دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی دانشیار jarolmasjed@tabrizu.ac.ir استاد
۹ سیامک کاظمی درآبادی دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی استادیار s.kazemi@tabrizu.ac.ir استاد
۱۰ سارا جوانمردی دکترای تخصصی DVSc جراحی دامپزشکی استادیار s.javanmardi@tabrizu.ac.ir استاد
۱۱ فریدون رضازاده زاوشتی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشیار f_rezazadeh@tabrizu.ac.ir استاد
۱۲ محمد طلوعی کلیبر دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشیار mtooloei@tabrizu.ac.ir استاد
۱۳ حمید اکبری دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دامهای بزرگ استادیار h.akbari@tabrizu.ac.ir استاد
۱۴ محسن حنیفه دکترای تخصصی DVSc بیماریهای داخلی دام کوچک استادیار hanifeh@tabrizu.ac.ir استاد
۱۵ حسین حملی دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشیار hamali@tabrizu.ac.ir استاد
۱۶ عادل صابری وند دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشیار a.saberivand@tabrizu.ac.ir استاد
۱۷ رضا اسدپور دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشیار r_asadpour@tabrizu.ac.ir استاد
۱۸ ابوالفضل حاجی بمانی دکترای تخصصی DVSc مامایی و بیماریهای تولید مثل استادیار   استاد
۱۹ رضی الله جعفری جوزانی دکترای تخصصی DVSc کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانشیار rjoozani@tabrizu.ac.ir استاد
۲۰ عزت الله فتحی دکترای تخصصی DVSc کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانشیار ez.fathi@tabrizu.ac.ir استاد
۲۱ ذوالفقار رجبی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای طیور دانشیار rajabi@tabrizu.ac.ir استاد
۲۲ محمدصادق مددی دکترای تخصصی DVSc بیماریهای طیور دانشیار madadims@yahoo.com استاد
۲۳ حمید کریمی دکترای تخصصی DVSc علوم تشریح دامپزشکی دانشیار karaimi@tabrizu.ac.ir استاد
۲۴ قاسم اکبری یوزبند دکترای تخصصی DVSc علوم تشریح دامپزشکی استادیار g.akbari@tabrizu.ac.ir استاد
۲۵ غلامرضا وفایی سیاح دکترای تخصصی DVSc فیزیولوژی دامپزشکی استادیار vafaei@tabrizu.ac.ir استاد
۲۶ عماد خلیل زاده دکترای تخصصی DVSc فیزیولوژی دامپزشکی استادیار e.khalilzadeh@tabrizu.ac.ir استاد
۲۷ کتایون نفوذی دکترای تخصصی DVSc میکروبیولوژی دامپزشکی دانشیار nofouzi@tabrizu.ac.ir استاد
۲۸ سحر نوری قراجلر دکترای تخصصی DVSc میکروبیولوژی دامپزشکی استادیار s.nouri@tabrizu.ac.ir استاد
۲۹ ا حمد نعمت اللهی دکترای تخصصی DVSc انگل شناسی دامپزشکی استاد anemat@tabrizu.ac.ir استاد
۳۰ پریسا شهبازی دکترای تخصصی DVSc انگل شناسی دامپزشکی استادیار p-shahbazi@tabrizu.ac.ir استاد
۳۱ عباس ایمانی باران دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی استادیار a.imani@tabrizu.ac.ir استاد
۳۲ رقیه نوروزی دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی استادیار r.norouzi@tabrizu.ac.ir استاد
۳۳ داوود کیانی فرد دکترای PhD بافت شناسی مقایسه ای استادیار kianifard@tabrizu.ac.ir استاد
۳۴ غلامرضا حمیدیان دکترای PhD بافت شناسی مقایسه ای استادیار hamidian@tabrizu.ac.ir استاد
۳۵ حسین طایفی نصرآبادی دکترای PhD بیوشیمی دانشیار tayefi@tabrizu.ac.ir استاد
۳۶ مهدی بساکی دکترای تخصصی DVSc بیوشیمی استادیار m.basaki@tabrizu.ac.ir استاد
۳۷ نجمه شیخ زاده دکترای تخصصی DVSc بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشیار nsheikh@tabrizu.ac.ir استاد
۳۸ شلاله موسوی دکترای PhD بهداشت و بیماریهای آبزیان استادیار shalaleh.mousavi@tabrizu.ac.ir استاد
۳۹ مرضیه حجازی دکترای PhD سم شناسی دامپزشکی استادیار mhejazy@tabrizu.ac.ir استاد
۴۰ فرزاد کتیرایی دکترای PhD قارچ شناسی دامپزشکی استادیار f.katiraee@tabrizu.ac.ir استاد
۴۱ یاسر جعفری خطایلو دکترای PhD ایمونولوژی دامپزشکی استادیار y.jafari@tabrizu.ac.ir استاد
۴۲ حسن صدری دکترای PhD تغذیه دام دانشیار sadri@tabrizu.ac.ir استاد
۴۳ ناصر حاجی پور دکترای PhD انگل شناسی دامپزشکی استادیار   استاد
۴۴ معصومه فیروز امندی دکترای PhD بیوتکنولوژی دامپزشکی استادیار m.firouzamandi@tabrizu.ac.ir استاد
۴۵ یوسف پناهی دکترای PhD فارماکولوژی دامپزشکی استادیار   استاد