کارکنان دانشکده

 

ردیف نام سمت ب ردیف نام سمت
۱ رقیه قانعی فر بایگانی   ۱۶

بلال حسن زاده

کارشناس آزمایشگاه، کارپرداز
۲ خانم وکیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی   ۱۷ مهدی عباسی کارشناس آزمایشگاه
۳ خانم رستمی کارشناس خدمات آموزشی   ۱۸ رضا عظیم آذری کارشناس آزمایشگاه
۴ آقای اکبران کارشناس خدمات آموزشی   ۱۹ محمد بیگ محمدی کارشناس آزمایشگاه
۵ خانم اسلامی کارشناس خدمات دانشجویی   ۲۰ ایلقار جعفری کارشناس آزمایشگاه
۶ ضرغام نوروزی مسئول امور اداری   ۲۱ محمدرضا اسدی کارشناس آزمایشگاه
۷ ارشک امیری کارشناس پژوهشی   ۲۲ کاظم مفتونی کارشناس آزمایشگاه
۸ رضا حساس مسئول دفتر ریاست   ۲۳ علی حقی کارشناس آزمایشگاه
۹ غلامرضا روزرام بایگانی، نامه رسان   ۲۴ علیرضا فصیحی کارشناس آزمایشگاه
۱۰ صمد ابراهیمیان مسئول انفورماتیک   ۲۵ ولی مطلبی کارشناس آزمایشگاه
۱۱ آقای رضوی عامل مالی   ۲۶ آقای طراغیس کارشناس آزمایشگاه
۱۲ محمد رضایی کتابدار   ۲۷ جلیل احمدی آذر پشتیبانی
۱۳ اباذر صادقی سایت خلعت پوشان   ۲۸ مسلم میرزایی پشتیبانی
۱۴ محمدصادق عبداللهی پشتیبانی   ۲۹ مهدی رضاخانی پشتیبانی
۱۵ محمد عابدینی پشتیبانی   ۳۰ حسن خانزاده پشتیبانی