کارکنان دانشکده

 

ردیف نام سمت ب ردیف نام سمت
۱ خانم رقیه قانعی فر بایگانی   ۱۴

بلال حسن زاده

کارشناس آزمایشگاه، کارپرداز
۲ خانم شهرزاد وکیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی   ۱۵ مهدی عباسی کارشناس آزمایشگاه
۳ خانم پریوش رستمی کارشناس خدمات آموزشی   ۱۶ رضا عظیم آذری کارشناس آزمایشگاه
۴ یونس اکبران رئیس اداره امورآموزشی   ۱۷ محمد بیگ محمدی کارشناس آزمایشگاه
۵ میرزاخانلو انوریان مسئول دفتر ریاست   ۱۸ ایلقار جعفری کارشناس آزمایشگاه
۶ ضرغام نوروزی مسئول امور اداری   ۱۹ محمدرضا اسدی کارشناس آزمایشگاه
۷ ارشک امیری کارشناس پژوهشی   ۲۰ کاظم مفتونی کارشناس آزمایشگاه
۸ محمد رضایی کتابدار   ۲۱ علی حقی کارشناس آزمایشگاه
۹ غلامرضا روزرام بایگانی، نامه رسان   ۲۲ ولی مطلبی کارشناس آزمایشگاه
۱۰ صمد ابراهیمیان مسئول انفورماتیک   ۲۳ مهدی رضاخانی پشتیبانی
۱۱ محمدصادق عبداللهی پشتیبانی   ۲۴ حسن خانزاده پشتیبانی
۱۲ اباذر صادقی سایت خلعت پوشان   ۲۵ جلیل احمدی آذر پشتیبانی
۱۳ محمد عابدینی پشتیبانی   ۲۶ مسلم میرزایی پشتیبانی
تعداد بازدید:۳۸۴۶