کارکنان دانشکده

 

ردیف نام سمت
۱ خانم رقیه قانعی فر بایگانی
۲ خانم شهرزاد وکیلی هروی کارشناس خدمات آموزشی
۳ خانم رستمی کارشناس خدمات آموزشی
۴ آقای اکبران کارشناس خدمات آموزشی
۵ خانم اسلامی کارشناس خدمات دانشجویی
۶ آقای دانش آموز متصدی خدمات آموزشی
۷ آقای ارشک امیری کارشناس پژوهشی
۸ آقای حساس مارالانی مسئول دفتر ریاست
۹ آقای غلامرضا روزرام بایگانی، نامه رسان
۱۰ آقای صمد ابراهیمیان مسئول انفورماتیک
۱۱ آقای رضوی عامل مالی
۱۲ آقای محمد رضایی کتابدار
۱۳ خانم ایلقار جعفری کارشناس آزمایشگاه
۱۴ آقای محمد بیگ محمدی کارشناس آزمایشگاه
۱۵ آقای کاظم مفتونی کارشناس آزمایشگاه
۱۶ آقای علی حقی نوشهر کارشناس آزمایشگاه
۱۷ آقای محمدرضا اسدی کارشناس آزمایشگاه
۱۸ دکتر بلال حسن زاده کارشناس آزمایشگاه، کارپرداز
۱۹ دکتر مهدی عباسی کارشناس آزمایشگاه
۲۰ دکتر رضا عظیم آذری کارشناس آزمایشگاه
۲۱ آقای علیرضا فصیحی کارشناس آزمایشگاه
۲۲ آقای ولی مطلبی کارشناس آزمایشگاه
۲۳ آقای اباذر صادقی سایت خلعت پوشان
۲۴ آقای ضرغام نوروزی مسئول امور اداری
۲۵ آقای محمد عابدینی پشتیبانی
۲۶ آقای حسن خانزاده پشتیبانی
۲۷ آقای مسلم میرزایی پشتیبانی
۲۸ آقای مهدی رضاخانی پشتیبانی
۲۹ آقای جلیل احمدی آذر پشتیبانی
۳۰ آقای محمدصادق عبداللهی پشتیبانی