دانشجویان ممتاز

 

 

دانشجویان ممتاز دوره دکترای دامپزشکی ورودی ۸۷ در نیمسال اول سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

امید

فخری

۸۷۸۴۱۸۱۰۲۲

۱۸/۵۷

سیدجمال

امامی

۸۷۸۴۱۸۱۰۰۳

۱۸/۴۱

حسین

باقرنیایی

۸۷۸۴۱۸۲۰۲۱

۱۸/۳۷

 

دانشجویان ممتاز دوره دکترای دامپزشکی ورودی ۸۸ در نیمسال اول سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

ندا

حسین‌زاده

۸۸۸۴۱۸۲۰۱۵

۱۸/۴۵

مهسا

عالم

۸۸۸۴۱۸۲۰۳۳

۱۷/۷۳

محمد

اصغری

۸۸۸۴۱۸۲۰۰۳

۱۶/۹۴

 

 

دانشجویان ممتاز دوره دکترای دامپزشکی ورودی ۸۹ در نیمسال اول سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

مهسا

زنگیشه

۸۹۸۴۱۸۱۰۲۹

۱۹/۰۴

ندا

کریمانی

۸۹۸۴۱۸۱۰۴۱

۱۸/۷۵

آمنه

قجقی

۸۹۸۴۱۸۱۰۳۹

۱۸/۶۳

 

 

دانشجویان ممتاز دوره دکترای دامپزشکی ورودی ۹۰ در نیمسال اول سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

سیده فائزه

رحیمی

۹۰۱۸۴۱۸۱۲۱

۱۷/۶۲

مهدی

معصومی

۹۰۱۸۴۱۸۱۴۷

۱۶/۹۷

پریسا

میرزائی

۹۰۱۸۴۱۸۱۴۹

۱۶/۹۴

 

 

 

دانشجویان ممتاز دوره دکترای دامپزشکی ورودی ۹۱ در نیمسال اول سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

کیانا

اصغری

۹۱۸۴۱۸۱۰۰۳

۱۸/۱۲

آرش

بهزاد

۹۱۸۴۱۸۱۰۰۷

۱۶/۳۴

میثم

کرمی

۹۱۸۴۱۸۱۰۴۲

۱۶/۱۱

 

 

 

دانشجویان ممتاز دوره دکترای دامپزشکی ورودی ۹۲ در نیمسال اول سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

مرتضی

هوشیار

۹۲۱۸۴۱۸۱۳۵

۱۷/۲۰

مرتضی

حسن‌زاده

۹۲۱۸۴۱۸۱۱۲

۱۶/۹۴

فریناز

جیگاری اصل

۹۲۱۸۴۱۸۲۰۳

۱۶/۸۸

 

دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی ۹۱ در نیمسال اول سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

فاطمه

نوراله‌زاده

۹۱۴۱۷۱۲۸

۱۸/۴۲

حسین

بیداری

۹۱۴۱۷۱۰۵

۱۸/۱۷

مهدی

تقوی آزاد

۹۱۴۱۷۱۰۶

۱۷/۹۹

 

 

دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی ۹۲ در نیمسال اول سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

سمیه

گوران

۹۲۴۱۷۱۲۴۷

۱۷/۰۰

خدیجه

گلبهاری

۹۲۴۱۷۱۲۴۶

۱۶/۵۵

علیرضا

خاتمی

۹۲۴۱۷۱۲۳۵

۱۶/۳۷

 

 

دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت ورودی ۹۱ در نیمسال اول سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

بهاره

رستم‌زاده

۹۱۴۲۰۱۰۱۳

۱۸/۱۶

فرانک

مرادی

۹۱۴۲۰۱۰۲۸

۱۷/۹۰

مهسا

خالقی

۹۱۴۲۰۱۰۱۱

۱۷/۳۵

 

 

دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت ورودی ۹۲ در نیمسال اول سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

فاطمه

شیخکانلو

۹۲۱۴۲۰۱۱۳

۱۸/۰۴

بهناز

عابدی

۹۲۱۴۲۰۲۰۹

۱۷/۸۳

فاطمه

صمدی

۹۲۱۴۲۰۱۱۵

۱۶/۶۶

 

دانشجویان ممتاز رشته دکترای دامپزشکی ورودی ۸۷ در نیمسال دوم سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

 

 

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

امید

فخری

۸۷۸۴۱۸۱۰۲۲

۱۹/۱۸

کیوان

طه‌پور

۸۷۸۴۱۸۱۰۱۹

۱۸/۷۰

نازیلا

نصرالهی

۸۷۸۴۱۸۱۰۳۱

۱۸/۵۹

دانشجویان ممتاز رشته دکترای دامپزشکی ورودی ۸۸ در نیمسال دوم سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

ندا

حسین‌زاده

۸۸۸۴۱۸۲۰۱۵

۱۹/۲۴

مهسا

عالم

۸۸۸۴۱۸۲۰۳۳

۱۸/۸۴

حلیمه

مبارک

۸۸۸۴۱۸۲۰۴۶

۱۸/۱۸

دانشجویان ممتاز رشته دکترای دامپزشکی ورودی ۸۹ در نیمسال دوم سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

مهسا

زنگیشه

۸۹۸۴۱۸۱۰۲۹

۱۹/۲۲

آمنه

قجقی

۸۹۸۴۱۸۱۰۳۹

۱۸/۳۲

آرمین

حسن‌زاده

۸۹۸۴۱۸۱۰۱۵

۱۸/۲۹

دانشجویان ممتاز رشته دکترای دامپزشکی ورودی ۹۰ در نیمسال دوم سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

سیده فائزه

رحیمی

۹۰۱۸۴۱۸۱۲۱

۱۸/۹۵

پریسا

میرزائی

۹۰۱۸۴۱۸۱۴۹

۱۸/۴۳

امیر

دانشوری

۹۰۱۸۴۱۸۲۰۸

۱۷/۴۷

دانشجویان ممتاز رشته دکترای دامپزشکی ورودی ۹۱ در نیمسال دوم سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

کیانا

اصغری

۹۱۸۴۱۸۱۰۰۳

۱۸/۷۰

آرش

بهزاد

۹۱۸۴۱۸۱۰۰۷

۱۷/۹۱

علی

رنجبریان

۹۱۸۴۱۸۱۰۲۶

۱۷/۵۹

دانشجویان ممتازرشته دکترای دامپزشکی ورودی ۹۲ در نیمسال دوم سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

علی

هژبر

۹۲۱۸۴۱۸۱۳۴

۱۸/۲۸

مرتضی

هوشیار

۹۲۱۸۴۱۸۱۳۵

۱۷/۹۸

میلاد

اشرفی

۹۲۱۸۴۱۸۱۰۴

۱۷/۹۱

دانشجویان ممتازرشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی ۹۱ در نیمسال دوم سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

روزیتا

آذرنیا

۹۱۴۱۷۱۰۱

۱۸/۸۸

نادر

رحمتی

۹۱۴۱۷۱۰۲

۱۸/۸۰

حمید

شریفی

۹۱۴۱۷۲۰۷

۱۸/۷۱

دانشجویان ممتاز رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی ۹۲ در نیمسال دوم سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

خدیجه

گلبهاری

۹۲۴۱۷۱۲۴۶

۱۸/۰۷

سعید

بهادری

۹۲۴۱۷۱۲۳۰

۱۷/۶۹

علیرضا

خاتمی

۹۲۴۱۷۱۲۳۵

۱۶/۶۲

دانشجویان ممتاز رشته کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت ورودی ۹۱ در نیمسال دوم سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

بهاره

رستم‌زاده

۹۱۴۲۰۱۰۱۳

۱۸/۵۹

مهسا

خالقی

۹۱۴۲۰۱۰۱۱

۱۷/۶۴

نسیم

رجب‌زاده

۹۱۴۲۰۱۰۱۲

۱۷/۱۴

دانشجویان ممتاز رشته کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت ورودی ۹۲ در نیمسال دوم سال‌تحصیلی ۹۳-۹۲

نام

نام‌خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل

فاطمه

شیخکانلو

۹۲۱۴۲۰۱۱۳

۱۷/۱۷

بهناز

عابدی

۹۲۱۴۲۰۲۰۹

۱۶/۱۱

فریبا

کاظمی

۹۲۱۴۲۰۲۱۳

۱۵/۴۳