بخش قارچ شناسی

 

بخش قارچ شناسی زیرمجموعه ای از گروه پاتوبیولوژی است. بخش قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی از سال ۱۳۹۱ راه اندازی شده است. این بخش در دانشکده دامپزشکی به مطالعه قارچها و عوامل بیماریزای آنها در حیوانات و انسان میپردازد و بر بیماریهایی که در ایران و منطقه از اهمیت و شیوع بیشتری برخوردارند تاکید دارد. جنبه های مختلف مربوط به قارچها تحت پوشش قرار میگیرد که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: بیماریهای اختصاصی، شناخت انواع گونه های بیماریزا و فرصت طلب، عوامل زئونوز، تشخیص مولکولی، مکانیسمهای پاتوژنز، اپیدمیولوژی مولکولی، ایمنی در برابر بیماریهای قارچی، درمان و پیشگیری و مکانیسمهای مقاومت دارویی. آزمایشگاه قارچ شناسی خدمات اختصاصی را در دانشگاه تبریز و منطقه آذربایجان فراهم کرده است، بطوری که مرکزی برای ارجاع انواع نمونه های بالینی دامپزشکی و پزشکی، و نمونه های مواد غذایی ازنظر شناسایی عوامل قارچی است.

 

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه قارچ شناسی:

  • تشخیص قارچهای بیماریزا (مخمری و رشته ای)
  • آزمایش حساسیت به دارو های قارچی
  • آزمایش الایزا برای آنتی ژن GM در آسپرژیلوس
  • تشخیص آنتی ژن کریپتوکوکوس
  • کشت و تشخیص عوامل قارچی درماتئوفیتی و غیر درماتوفیتی در نمونه های جلدی و پوستی
  • بررسی قارچهای مخمری و کپکی در نمونه های مواد غذایی و اماکن مسکونی و درمانی

 

دروس ارائه شده برای دانشجویان:

  • قارچ شناسی و بیماریهای قارچی، دکترای عمومی دامپزشکی (۲ واحد)
  • قارچ شناسی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی (۱ واحد)
  • قارچ شناسی، کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت (۲ واحد)

 

اعضای بخش:

  1. دکتر فرزاد کتیرائی (استادیار)

 

تعداد بازدید:۲۴۹۸