بخش مامایی و بیماریهای تولیدمثل

 

بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل یکی از بخشهای گروه علوم درمانگاهی میباشد. در این شاخه از دامپزشکی مواردی از قبیل شناسایی آبستنی و زایمان، سخت‌زایی و مسائل مربوط به آن، کاهش باروری و انتقال رویان مورد بررسی قرار می‌گیرد. دروس ارائه شده برای دانشجویان دکتری عمومی شامل مامایی دامپزشکی ۴ واحد، بیماریهای تولید مثل دام ۳ واحد و کارورزی مامایی ۱ و ۲ هر کدام به ارزش ۲ واحد میباشد. در ضمن یکی از دورس اختیاری، درس عملیات درمانگاهی مامایی است که معادل ۲ واحد میباشد. دانشجویان در بخش مامایی علاوه بر شناخت فیزیولوژی تولید مثل با تشخیص آبستنی، کار با دستگاه سونوگرافی و درمان موارد سخت زایی در دامها آشنا میشوند. در درس بیماریهای تولید مثل دام دانشجویان با بیماریهای دستگاه تولید مثل حیوانات اهلی و سگ و گربه آشنا میشوند. همچنین در درس تلقیح مصنوعی دانشجویان با عنوان روشهای اسپرم گیری، بلوغ تخمک و اسپرم، نحوه تلقیح دام و انتقال رویان آشنا میشوند.

از دوره های تخصصی این گرایش میتوان به دو گرایش تخصص مامایی و بیماریهای تولید مثل دام و گرایش فناوریهای تولید مثل در دامپزشکی اشاره نمود که دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز در رشته دکتری تخصصی فناوریهای تولیدمثل در دامپزشکی به پذیرش دستیاران تخصصی مبادرت میکند. دانشجویان علاقمند به این رشته می توانند در آینده در فارمهای دامداری به عنوان مدیر بهداشت باروری گله و همچنین در مراکز باروری و ناباروری انسانی نیز مشغول فعالیت شوند.


اعضای بخش:

  1. دکتر حسین حملی (دانشیار)
  2. دکتر رضا اسدپور (دانشیار)
  3. دکتر عادل صابری وند (دانشیار)
  4. دکتر ابوالفضل حاجی بمانی (استادیار)