بخش داخلی دامهای بزرگ

 

 

بخش داخلی دامهای بزرگ یکی از واحدهای کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز میباشد. واحدهای درسی ارائه شده توسط بخش داخلی شامل اصول معاینه دام، بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، مسمومیت دام، بیماریهای متابولیک، عملیات درمانگاهی و کارورزی بخش داخلی دامهای بزرگ میباشد. بخش داخلی دامهای بزرگ در دو مقطع کارشناسی و دکتری عمومی نسبت به آموزش دانشجویان اقدام مینماید. همچنین این بخش ارتباط نزدیکی با دامداران منطقه در دو بخش تک سمیها و نشخوارکنندگان داشته و به ارائه خدمات دامپزشکی اقدام مینماید.

 

واحدهای ارائه شده برای دانشجویان دکتری عمومی:

 • بیماریهای داخلی دامهای بزرگ (۴ واحد)
 • بیماریهای متابولیک (۲ واحد)
 • مسمومیت دام (۱ واحد)
 • اصول معاینه دام (۲ واحد)
 • عملیات درمانگاهی داخلی (۲ واحد)
 • کارورزی داخلی دامهای بزرگ ۱ (۲ واحد)
 • کارورزی داخلی دامهای بزرگ ۲ (۲ واحد)
 • بهداشت و پرورش دام (۴ واحد)

 

اعضای بخش:

 1. دکتر فریدون رضازاده (دانشیار)
 2. دکتر محمد طلوعی کلیبر (دانشیار)
 3. دکتر حمید اکبری (استادیار)