بخش انگل شناسی

 

انگل شناسی علم مطالعه ریخت شناسی، سیر تکاملی، اهمیت و بیماریزایی انگلها اعم از تک یاخته ها، بندپایان و کرمها و نیز درمان و کنترل بیماریهای ناشی از آنهاست. بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی در امور آموزشی و پژوهشی مرتبط مشارکت داشته و عمده فعالیت پژوهشی این بخش در زمینه های تشخیص انگلهای مهم دامی و انگلهای مشترک بین دام و انسان با روشهای مدرن تشخیصی میباشد.


دروس ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی:

 • انگل شناسی ۱ (تک یاخته ها و بندپایان)
 • انگل شناسی ۲ (کرمهای پهن و گرد)
 • اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی


دروس ارائه شده برای دانشجویان دکترای عمومی:

 • انگل شناسی ۱ (نماتودها)
 • انگل شناسی ۲ (سستودها و ترماتدها)
 • انگل شناسی ۳ (تک یاخته ها)
 • انگل شناسی ۴ (بندپایان)

 

دروس ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی:

 • تاکسونومی تک یاخته ها و بندپایان
 • تاکسونومی کرمها
 • بیولوژی انگلها
 • روشهای نمونه گیری صحرایی و تشخیص آلودگیهای انگلی ناشی از کرمها
 • ایمونوپارازیتولوژی و بیولوژی مولکولی
 • روشهای نمونه گیری صحرایی و تشخیص آلودگیهای انگلی ناشی از تک یاخته ها و بندپایان
 • شناسایی حلزونهای میزبان واسط ترماتدها
 • بیماریهای مشترک انگلی
 • انگل شناسی درمانگاهی

 

اعضای بخش

 1. دکتر احمد نعمت اللهی (استاد انگل شناسی دامپزشکی)
 2. دکتر پریسا شهبازی (استادیار انگل شناسی دامپزشکی)
 3. دکتر عباس ایمانی باران (استادیار انگل شناسی دامپزشکی)
 4. دکتر رقیه نوروزی (استادیار انگل شناسی)
تعداد بازدید:۳۷۲۰