گروه بهداشت موادغذایی وآبزیان

 

گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان در حال حاضر شامل بخشهای بهداشت مواد غذایی، اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، پرورش و بیماریهای زنبور عسل، و بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان می باشد. کادر علمی گروه در دوره های کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دکترای عمومی دامپزشکی، و کارشناسی ارشد بهداشت و بازرسی گوشت مشغول تدریس می باشند. امور آموزشی و پژوهشی این گروه در آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی و آزمایشگاه آبزیان صورت میگیرد.

 

امکانات گروه:

امکانات گروه شامل آزمایشگاههای بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی، و آزمایشگاه شیمی مواد غذایی) و آزمایشگاه آبزیان می باشد.

 

مدیر گروه: دکتر پرویز حسن زاده

 

اعضای گروه:

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

میرحسن موسوی

عضو هیئت علمی (دانشیار)

متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

پرویز حسن زاده

عضو هیئت علمی (استادیار)،

مدیرگروه

متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

نجمه شیخ زاده

عضو هیئت علمی (دانشیار)

متخصص بهداشت و بیماریهای آبزیان

شلاله موسوی

عضو هیئت علمی (استادیار)

رئیس کتابخانه

PhD بهداشت و بیماریهای آبزیان

ناصر حاجی پور

عضو هیئت علمی (استادیار)،

‌‌‌‌مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر‌‌‌‌‌‌‌

PhD انگل شناسی دامپزشکی