گروه بهداشت موادغذایی وآبزیان

 

گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان در حال حاضر شامل بخشهای بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و بخش آبزیان می باشد. کادر علمی گروه در دوره های کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دکترای عمومی دامپزشکی، و کارشناسی ارشد بهداشت و بازرسی گوشت مشغول تدریس می باشند. امور آموزشی و پژوهشی این گروه در آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی و آزمایشگاه آبزیان صورت میگیرد.

 

امکانات گروه:

امکانات گروه شامل آزمایشگاههای بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی، و آزمایشگاه شیمی مواد غذایی) و آزمایشگاه آبزیان می باشد.

 

سرپرستان گروه بهداشت موادغذایی وآبزیان تا کنون:

  1. دکتر رزاق محمودی از اسفند ۸۹ تا مهر ۹۳
  2. دکتر پرویز حسن زاده از مهر ۹۳ تا کنون

 

اعضای گروه بهداشت موادغذایی وآبزیان:

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

دکتر میرحسن موسوی

عضو هیأت علمی (دانشیار)، معاون آموزشی دانشکده

متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دکتر پرویز حسن زاده

عضو هیأت علمی (استادیار)، سرپرست گروه

متخصص بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دکتر نجمه شیخ زاده

عضو هیأت علمی (دانشیار)

متخصص بهداشت و بیماریهای آبزیان

دکتر شلاله موسوی

عضو هیأت علمی (استادیار)

PhD بهداشت و بیماریهای آبزیان