رئیس دانشکده

دکتر امیرعلی شهبازفر ‌‌

د‌‌انشیار و متخصص پاتولوژی دامپزشکی

رئیس دانشکده از شهریورماه ۹۷

تماس با دفتر رئیس: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۳