گروه پاتوبیولوژی

 
گروه پاتوبیولوژی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ آغاز کرد و در حال حاضر شامل بخشهای میکروبیولوژی، انگل شناسی، پاتولوژی، قارچ شناسی، و بیوتکنولوژی میباشد. کادر علمی گروه پاتوبیولوژی در دوره های کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دکترای عمومی دامپزشکی، و نیز کارشناسی ارشد انگل شناسی مشغول تدریس میباشند.
 

امکانات گروه:

امور آموزشی و پژوهشی این گروه در آزمایشگاههای باکتری شناسی، ایمنی و سرم شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، کشت سلول، انگل شناسی و پاتولوژی صورت میگیرد. همچنین سالن کالبد گشایی برای مقاصد آموزشی و پژوهشی در اختیار بخش پاتولوژی قرار دارد.
 

مدیران گروه پاتوبیولوژی از زمان تاسیس:

  1. دکتر جواد اشرفی هلان از ۰۱/‏۱۲/‏۸۵‬ تا ۱۷/‏۱۰/‏۸۶‬
  2. دکتر میر حسن موسوی از ۱۷/‏۱۰/‏۸۶‬ تا ۱۶/ ۱۲/۸۹
  3. دکتر جواد اشرفی هلان از ۸۹/۱۲/۱۶ تا ۱۶/‏۰۶/‏۹۳‬
  4. دکتر امیرعلی شهبازفر از ۱۵/‏۰۶/‏۹۳‬ تا کنون

 

اعضای گروه پاتوبیولوژی:

نام و نام خانوادگی

سمت

تخصص

دکتر احمد نعمت اللهی

عضو هیأت علمی (استاد)

متخصص انگل شناسی دامپزشکی

دکتر پریسا شهبازی عضو هیأت علمی (استادیار) PhD انگل شناسی دامپزشکی
دکتر عباس ایمانی باران عضو هیأت علمی (استادیار) PhD انگل شناسی دامپزشکی
دکتر رقیه نوروزی عضو هیأت علمی (استادیار) PhD انگل شناسی دامپزشکی

دکتر امیرعلی شهبازفر

عضو هیأت علمی (دانشیار)، مدیر گروه پاتوبیولوژی

متخصص پاتولوژی دامپزشکی

دکتر جواد اشرفی هلان

عضو هیأت علمی (استاد)، رئیس دانشکده

متخصص پاتولوژی دامپزشکی

دکتر معصومه مرادی

عضو هیأت علمی (استادیار)

متخصص پاتولوژی دامپزشکی

دکتر منیره خردادمهر

عضو هیأت علمی (استادیار)

متخصص پاتولوژی دامپزشکی

دکتر کتایون نفوذی عضو هیأت علمی (دانشیار)

متخصص میکروبیولوژی دامپزشکی

دکتر سحر نوری قراجلر عضو هیأت علمی (استادیار)، مشاور دانشجویان استعدادهای درخشان

PhD باکتری شناسی دامپزشکی

دکتر فرزاد کتیرایی عضو هیأت علمی (استادیار) PhD قارچ شناسی دامپزشکی
دکتر یاسر جعفری خطایلو عضو هیأت علمی (استادیار) PhD ایمنی و سرم شناسی
دکتر معصومه فیروز امندی عضو هیأت علمی (استادیار) PhD بیوتکنولوژی دامپزشکی