طرحهای پژوهشی

فعالیتهای پژوهشی در دانشکده دامپزشکی به طرق زیر قابل انجام است:

  1. پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای عمومی
  2. طرحهای پژوهشی مصوب دانشگاه
  3. پروژه های کارشناسی
  4. انجام امور پژوهشی از طریق گرنت پژوهشی اختصاص یافته به استادان

 

فهرست طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تبریز

ردیف

مجری طرح

گروه آموزشی

تاریخ آغاز

تاریخ پایان

عنوان طرح

۱

دکتر کتایون نفوذی

پاتوبیولوژی

۹۰/۱/۳۰

۹۲/۱۰/۱۵

مطالعۀ اثرات ضدالتهابی وتقویت کنندگی ایمنی امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین در ماهی قزل آلای رنگین کمان

۲

دکتر رزاق محمودی

بهداشت مواد غذایی و آبزیان

۹۰/۴/۱۵

۹۱/۶/۲۵

مقایسۀ میزان آفلاتوکسین تام، M1 وزرالنون در سرم، شیر و گوشت گاومیش های کشتاری

۳

دکتر عزت الله فتحی

علوم درمانگاهی

۹۰/۱۰/۷

۹۱/۶/۱۵

بررسی تغییرات پروتئینهای فازحاد در بیماری کتوز و جفت ماندگی طی دورۀ پس از زایش و ارزیابی آنها به عنوان شاخصهای تشخیص درمانگاهی در گاوهای شیری

۴

دکتر پریسا شهبازی

پاتوبیولوژی

۹۰/۱۰/۲۱

۹۳/۶/۱

بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم پارووم در ماهیان آکواریومی آب شیرین به روش Nested PCR. ا

۵ دکتر حسن صدری علوم درمانگاهی ۳۰/‏۰۲/‏۹۱‬   اثرات مکمل لوسین، روی و کروم بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون و حساسیت انسولینی در موش های مبتلا به دیابت نوع ۲

۶

دکتر غلامرضا حمیدیان

علوم پایه

۹۱/۷/۱۷

شهریور ۹۳

بررسی اثراسانس گیاه پنج انگشت بر ساختاربافت شناسی، استریولوژی و شاخص آپوپتوتیک بخش قشری غدۀ فوق کلیوی موش سوری ماده.

۷

دکتر عماد خلیل زاده

علوم پایه

۹۱/۱۱/۳۰

۹۳/۶/۱۵

بررسی نقش هستۀ هانبولای جانبی مغز و تداخل آن با سیستم اپیوئیدی هستۀ راف فوقانی در درک مرکزی درد تریژمینال و حرارتی حاد در موشهای صحرایی.

۸

دکتر رضا اسدپور

علوم درمانگاهی

۰۹/‏۰۲/‏۹۲‬

۹۴/۸/۱۰

اثرات مکمل کروم، ویتامین E و روغن ماهی برروی عملکرد تولیدمثلی و متابولیکی حوالی زایمان در گاوهای شیری هلشتاین

۱۰

دکتر داوود کیانی فرد

علوم پایه

۹۲/۱۰/۲

۹۴/۱۱/۲۴

بررسی اثرات حفاظت کنندۀ عصارۀ هیدروالکی برگ به، بر ساختمان بافت شناسی بیضه و ارزیابی شاخصهای میکروسکوپی اسپرماتوژنز متعاقب ایجاد دیابت تجربی در موشهای صحرایی بالغ

۱۱

دکتر عزت الله فتحی

علوم درمانگاهی

۱۵/‏۰۱/‏۹۳‬

۲۰/‏۱۰/‏۹۳

بررسی تاثیر میدانهای الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین ( ELF-EMFs ) بر میزان بیان ژن تلومراز ترانس کریپتاز معکوس رت در سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت ( TERT ) در حضور سولفات روی

۱۲

دکتر محمدصادق مددی

علوم درمانگاهی

۳۰/‏۰۴/‏۹۳‬

 

سازگاری تکثیر ویروس نیوکاسل در کشتهای سلولی

 

۱۳

دکتر سحر نوری

پاتوبیولوژی

۹۳/۴/۳۰

 

شناسایی مولکولی ژن های گروه ۱افلاکس تتراسایکلین در ای کولای های جداشده از منابع انسانی و طیور

۱۴

دکتر منیره خردادمهر

پاتوبیولوژی

۹۳/۴/۳۰

۹۴/۳/۳۱

بررسی آثار مسمومیت ناشی از برگ و گلبرگ گیاه خرزهره ( Nerium oleander ) در موش BALB/c و موش صحرایی ویستار (بررسی بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیک)

۱۵

دکتر عباس ایمانی

پاتوبیولوژی

۹۳/۹/۳

 

مطالعۀ میدانی شیوع سرمی فاسیولوزیس ناشی از فاسیولا هپاتیکا در گوسفندان، به روش تست الایزای غیرمستقیم برای تعیین الگوی شیوع و پراکنش جغرافیایی بیماری و شناسایی عوامل خطر موثر در استان آذربایجان شرقی

۱۶

دکتر قاسم اکبری

علوم پایه

۹۳/۹/۳

 

مطالعۀ ساختار آناتومیکی و بافت شناسی غدد ضمیمۀ جنسی نر سنجاب ایرانی

۱۷

دکتر ذوالفقار رجبی

علوم درمانگاهی

۱۷/‏۰۹/‏۹۳‬

 

ارزیابی بی خطری و پایداری دو واکسن تری والان سونیکه و حرارت دیده کلی باسیلوز طیور

۱۸

دکتر مرضیه حجازی

علوم پایه

۹۴/۷/۶

۲۹/‏۳/‏۹۵

اندازه گیری باقیماندۀ نیتریت در انواع فرآورده های گوشتی عرضه شده در تبریز به روش اسپکتروفتومتریک

۱۹

دکتر محسن حنیفه

علوم درمانگاهی

۰۸/‏۰۳/‏۹۱‬

۹۳/۱۲/۱۱

بررسی اثرات درمانی عصارۀ گیاه چله داغی (ارموستاکیس لاسینیاتا) بر روی کولیت القایی در مدل حیوانی موش

۲۰

دکتر معصومه فیروزامندی

پاتوبیولوژی

۹۴/۸/۳۰

 

بررسی وضعیت فراوانی آللها A1-A2 ژن بتا کازئین در گاوهای شیری هلشتاین

۲۱

دکتر رقیه نوروزی

پاتوبیولوژی

۹۴/۱۰/۳۰

 

بررسی فیلوژنتیک ژنوتایپ و ساب ژنوتایپ های استرونژیلوئیدس پاپیلوسوس با استفاده از ژن rRNA 18S با بکارگیری روش‌ SSCP. ا

۲۲

دکتر یاسر جعفری

پاتوبیولوژی

۹۴/۱۱/۲۴

۳۱/‏۴/‏۹۶

تعیین شیوع آنتی بادی های ضد توکسوپلاسما گوندی در تک سمیان شمال غرب ایران

۲۳

دکتر عزت الله فتحی

علوم درمانگاهی

۲۴/‏۱۱/‏۹۴‬

۱۸/‏۱۰/‏۹۵

بررسی مسیرهای سیگنالینگ موثر در استئوژنز سلولهای بنیادی مزانشیمال رت درحضور سولفات روی و میدان الکترومغناطیسی

۲۴ دکتر عزت الله فتحی علوم درمانگاهی ۰۱/‏۱۰/‏۹۳‬ ۱۴/‏۶/‏۹۴ بررسی تاثیر ال-کارنیتین بر تمایز نوروژنیک، بیان نوروفیلامان نستین و برخی از فاکتورهای رشد عصبی در سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی رت
۲۵ دکتر سیامک کاظمی علوم درمانگاهی ۰۶/‏۰۸/‏۹۵‬   بررسی اثرات سولفات منیزیوم بر رشد جنینی در جنینهای دچار محدودیت رشد تجربی القا شده با جراحی در موش رت
۲۶ دکتر غلامرضا وفایی علوم پایه ۲۹/‏۳/‏۹۵   بررسی الگوی وابسته به سن بیان گیرنده های هیستامینی H در نواحی مختلف هیپوکامپ با استفاده از روش ایمنوهیستوشیمی در موشهای صحرایی
۲۷ دکتر معصومه مرادی پاتوبیولوژی ۱۴/‏۱۲/‏۹۵   ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و بیوشیمیایی اثر عصاره هیدروالکلی بارهنگ کبیر بر آسیب ایسکمیک-پرفیوژن مجدد متعاقب چرخش بیضه در رت
۲۸ دکتر معصومه فیروزامندی پاتوبیولوژی ۱۴/‏۱۲/‏۹۵   بررسی ارتباط شاخصهای بالینی و تولیدی گاوهای شیری با فراوانی آللها A1 و A2 ژن بتا کازئین به روش Allele-specific PCR. ا
۲۹ دکتر رقیه نوروزی پاتوبیولوژی ۳۱/‏۴/‏۹۶   بررسی فیلوژنتیک ژنوتایپ و ساب ژنوتایپ های استرونژپلوئیدس با استفاده از ژن eRNA18S با بکارگیری روش SSCP. ا
۳۰ دکتر منیره خردادمهر پاتوبیولوژی   ۳۱/‏۴/‏۹۶ بررسی مقایسه ای ضایعات پاتولوژیک بیماری کوکسیدیوز در بلدرچین ژاپنی بعد از استفاده از داروهای آمپرلیوم، سولفات کلوزاین و تولتورازوریل
۳۱ دکتر عزت الله فتحی علوم درمانگاهی ۲۳/‏۱۰/‏۹۵‬ ۱/‏۷/‏۹۶ جداسازی، شناسایی، تمایز و بررسی مولکولی مارکرهای سطح سلولی سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از قلب و کبد در مدل حیوانی zebrafish ا
۳۲ دکتر عزت الله فتحی علوم درمانگاهی ۱۵/‏۰۷/‏۹۶‬   رهیافت نقش و تاثیر سیتوکین و فاکتورهای مترشحه از سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت بر رده سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن