همایشها و کنگره‏ ها

‌‌

چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری‌‌‌‌‌‌‌، ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۹۸، دانشگاه شهرکرد (ورود به تارنمای همایش)

 

اولین همایش ملی ناهنجاری های متابولیکی دام و طیور‌‌‌‌‌‌‌، ۲۲ آذر ۹۷، دانشگاه زنجان، (ورود به تارنمای کنگره)