امور تحصیلات تکمیلی

امور تحصیلات تکمیلی در دانشکده دامپزشکی توسط شورایی مرکب از نمایندگان تحصیلات تکمیلی گروه های آموزشی، ریاست دانشکده، معاونت پژوهشی و فناوری، و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده صورت می گیرد. تصویب پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا یکی از وظایف این شورا است.

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:

  • دکتر جواد اشرفی (رئیس دانشکده)
  • دکتر عماد خلیل زاده (معاون پژوهش و فناوری دانشکده)
  • دکتر میرحسن موسوی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده)
  • دکتر حمید اکبری (نماینده گروه علوم درمانگاهی)
  • دکتر منیره خردادمهر (نماینده گروه پاتوبیولوژی)
  • دکتر داود کیانی فرد (نماینده گروه علوم پایه)
  • دکتر ناصر حاجی پور (نماینده گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان)

 

مراحل اقدامات لازم توسط دانشجو و استاد راهنما جهت تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی گروه و دانشکده:

۱. تهیه پرینت کارنامه کامل دانشجو جهت بررسی واحدهای گذرانیده.

۲. تکمیل فرم درخواست انتخاب استاد راهنما.

۳. تدوین پروپوزال تشریحی بر اساس فرمت مصوب دانشگاه در دو نسخه. یکی از نسخ باید در اختیار نماینده گروه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قرار گیرد.

۴. ارائه گواهی شرکت در دوره HSE به مدیر گروه.

۵. تکمیل فرم تحویل پروپوزال به مدیر گروه.

۶. تکمیل فرم پیشنهاد و ابلاغ موضوع پایان نامه.

۷. ضمیمه نمودن حکم کارگزینی سال جاری استادان خارج از دانشگاه که در هدایت پایان نامه همکاری خواهند داشت.

۸. تکمیل و ضمیمه نمودن دو برگ فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی کارشناسی ارشد توسط استاد راهنمای اول.

۹. تحویل مدارک بند ۱ تا ۸ به مدیر گروه مربوطه جهت طرح در شورای گروه.

۱۰. درصوت تایید شورای گروه، مدارک فوق جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به نمایندۀ تحصیلات تکمیلی گروه مربوطه تحویل داده میشود.

۱۱. در این مرحله تمامی محل امضاها به جز امضای معاون محترم پژوهشی باید در فرمها تکمیل شده باشند.

۱۲. پس از تصویب و نهایی شدن پروپوزال و هیئت راهنمایی پایان نامه، دانشجو میبایست نسبت به ثبت اطلاعات پروپوزال در سایتهای ایران داک و تبریز داک اقدام و پرینت تاییدیۀ آنها را به مسئول پایان نامه های دانشجویی دانشکده تحویل دهد.

۱۳. تمامی فرمها و نیز فرمت پروپوزال تشریحی و فرمت نحوۀ نگارش پایان نامه ها در وبسایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز و نیز در وبسایت دانشکده (بخش فرمها) قابل دانلود میباشند

۱۴. در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی میتوانید به کارشناس امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید