معرفی معاونت آموزشی

آقای دکتر میرحسن موسوی از تاریخ آبان ماه ۱۳۹۵ تاکنون معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی را بر عهده دارند.


معاونین قبلی

  1. دکتر احمد نعمت اللهی ۹۵-۹۳
  2. دکتر میر حسن موسوی ۹۳-۹۱
  3. دکتر کتایون نفوذی ۹۱-۸۸
  4. دکتر رضا اسدپور ۸۸-۸۷
  5. دکتر جواد اشرفی ۸۷-۸۴
  6. دکتر حسنعلی مه پیکر ۸۴-۸۱
  7. دکتر پرویز حسن زاده ۸۱-۷۱

تماس با معاونت: ۰۴۱۳۶۳۷۸۷۴۴