نمایش ۶۱ تا ۶۶ مورد از کل ۶۶ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
نفوذیکتایون-دانشکده دامپزشکی / پاتوبیولوژیدانشیار
نوروزیرقیه-دانشکده دامپزشکی / پاتوبیولوژیاستادیار
نوری قراجلرسحر-دانشکده دامپزشکی / پاتوبیولوژیاستادیار
نیازپورفرزاد-دانشکده دامپزشکی / علوم پایهمربی
وفایی سیاحغلامرضا-دانشکده دامپزشکی / علوم پایهاستادیار
یعقوبی نوتاشمسعود-دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیاستادیار