نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
نام خانوادگیناماستاد بازنشستهدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
 
حنیفهمحسن-دانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیاستادیار
خردادمهرمنیره-دانشکده دامپزشکی / پاتوبیولوژیاستادیار
خردمندرضا-پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک مخابراتدانشیار
خرمسیروس-پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / پلاسمااستادیار
خلیل زادهعماد-دانشکده دامپزشکی / علوم پایهاستادیار
خوش سیماحبیب-پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک فیزیکدانشیار
ذاکر حمیدیمحمد صادق-پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک فیزیکدانشیار
رجبیذوالفقار-دانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیدانشیار
رضازادهفریدون-دانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیدانشیار
رضاییبهروز-پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک الکترونیکاستادیار
سیاه پوشوحید-پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / پلاسمااستادیار
شجاعیسعید-پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک الکترونیکدانشیار
شهبازفرامیر علی-دانشکده دامپزشکی / پاتوبیولوژیدانشیار
شهبازیپریسا-دانشکده دامپزشکی / پاتوبیولوژیاستادیار
شیخ زادهنجمه-دانشکده دامپزشکی / بهداشت مواد غذایی و آبزیاندانشیار
صابری وندعادل-دانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیدانشیار
صبوریحسین-دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی / زبان و ادبیات انگلیسیدانشیار
صحراییمصطفی-پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی / فوتونیک مخابراتاستاد
صدریحسن-دانشکده دامپزشکی / علوم درمانگاهیدانشیار
طایفی نصرآبادیحسین-دانشکده دامپزشکی / علوم پایهدانشیار